Disclaimer en privacyverklaring LoveFitFood

De inhoud van deze site is door Larissa Ruwiel met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Larissa Ruwiel kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

LoveFitFood is gevestigd aan Van Hallstraat 3 1161CG  in Zwanenburg. Larissa Ruwiel is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Disclaimer

Copyright

De website lovefitfood.nl, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Larissa Ruwiel. Alle gastblogs, geschreven door andere personen dan de eigenaar, vallen ook onder de auteursrechtelijke bescherming en zijn met volledige toestemming van de auteur van de betreffende gastblog geplaatst op LoveFitFood.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is door Larissa Ruwiel met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Larissa Ruwiel kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Larissa Ruwiel gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Larissa Ruwiel aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over Larissa Ruwiel op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Larissa Ruwiel te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Larissa Ruwiel niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Larissa Ruwiel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Wijzigingen Disclaimer

Larissa Ruwiel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacyverklaring LoveFitFood

LoveFitFood gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten LoveFitFood dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via het contact met de diëtist of via de mail.

Denk hierbij aan:
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

LoveFitFood heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou.
Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

LoveFitFood bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

LoveFitFood zal jouw gegevens alleen indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). LoveFitFood heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

LoveFitFood zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft LoveFitFood een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. LoveFitFood blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens. Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lovefitfood.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

LoveFitFood neemtde bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-13375040 of via info@lovefitfood.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door LoveFitFood kun je telefonisch contact opnemen of via info@lovefitfood.nl.